Juridische organisatieadvies

Cooperación geeft u gedegen juridisch advies waarbij het uitgangspunt altijd is wat wél mag. De focus ligt daarbij op het bestuurlijk organisatierecht. Dit rechtsgebied bevat al het recht dat nodig is om een overheidsorganisatie in te kunnen richten. Cooperación kent de kern van al die rechtsgebieden en weet daarom overzicht te brengen. Indien nodig zoeken we de samenwerking voor specialistische kennis en advies per rechtsgebied.

Lees hier een handreiking over intergemeentelijke samenwerking en een andere handreiking over verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden die Rob de Greef schreef met enkele collega’s.

Diverse rechtsgebieden

Om een overheidsorganisatie juridisch gezien goed in te richten, zijn meerdere rechtsgebieden cruciaal. Bij een overheidsorganisatie zijn dat vanzelfsprekend het staatsrecht en het bestuursrecht, van vraagstukken van democratische sturing en controle (kaderstelling, beleidskeuzes, politieke verantwoording, openbaarheid en geheimhouding) tot bevoegdheidsvraagstukken (attributie, delegatie en mandaat). Ook interbestuurlijk toezicht kan een belangrijke rol spelen. Deze juridische waarborgen kunnen we zien als het uitgangspunt van een dienende, effectieve en efficiënte overheid. Of we nu iets binnengemeentelijk regelen, via een gemeenschappelijke regeling regionaal oppakken of dat er iets bij een uitvoeringsorganisatie of zelfstandig bestuursorgaan wordt belegd: deze vragen van het staats- en bestuursrecht staan altijd centraal.

Privaatrecht

Wanneer een overheid gebruikmaakt van het privaatrechtelijke instrumentarium, speelt het privaatrecht een rol. Dat kan gaan om overeenkomstenrecht bij het sluiten van convenanten of dienstverleningsovereenkomsten, maar ook om ondernemingsrecht en vennootschapsrecht wanneer het gaat om de oprichting van of deelneming in overheidsstichtingen, overheidsvennootschappen en overheidscoöperaties.

Europees recht

Naast deze meer traditionele rechtsgebieden speelt ook het Europees recht een steeds belangrijkere rol. Er kan immers sprake zijn van een opdracht die een overheidsinstantie verleent aan een samenwerkingsverband of andere overheidsinstantie. Dan komt het aanbestedingsrecht om de hoek kijken. En wanneer een overheidsinstantie of samenwerkingsverband zelf diensten gaat aanbieden, komt het mededingingsrecht aan bod (Wet markt en overheid). Ook kan er sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun, wanneer een overheid zomaar middelen beschikbaar stelt aan een publiek-private samenwerking.

Fiscaal recht

Fiscaal recht is ook steeds belangrijker. Afhankelijk van de vormgeving van een samenwerkingsverband kan er sprake zijn van de verplichting om omzetbelasting (btw) te betalen. Overheidsorganisaties kunnen ook onder de vennootschapsbelasting (vpb) vallen. Als u daarmee geen rekening houdt, kan dit tot onvoorziene kosteneffecten en administratieve lasten leiden.

Arbeidsrecht

Tot slot moet het arbeidsrecht niet uitgevlakt worden. Hoewel het onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten en de ambtelijke aanstelling grotendeels is verdwenen, spelen bij het personeel ook aspecten rond medezeggenschap. Hoe en wanneer moet een ondernemingsraad worden betrokken en welk advies- en beroepsrecht heeft men dan?

Allesomvattend advies

Vanuit Cooperación werken wij met meerdere externe adviseurs samen om waar nodig alle bovenstaande rechtsgebieden af te dekken. Bovenal stemmen wij de bovenstaande rechtsgebieden op elkaar af, zodat u een advies krijgt dat de toets van alle onderdelen kan doorstaan. Zo worden tegenstrijdige adviezen vanuit deelgebieden tegengegaan.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op