Governance

Cooperación is het aanspreekpunt voor al uw vragen over public governance.

We gaan daarbij uit van de aandachtsgebieden legal, relational, process en cooperative governance. Wij zorgen ervoor dat al die gebieden op elkaar worden afgestemd.

Governance is een containerbegrip dat met name samenhangt met de (be)sturing en het toezicht op organisaties. Governance kent harde, formele en organisatorische uitgangspunten, maar kent vooral ook een zachte kant, als het gaat om de onderlinge relaties. Tot slot kent governance ook een duidelijke proceskant.

Public governance

Vanuit de bestuurskunde wordt bij samenwerkingsverbanden veel gewerkt met de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is daarbij echter niet voor iedereen altijd even helder wat deze rollen precies inhouden en welke personen en gremia die rollen uitoefenen. Daarbij kijken we naar de formele kant (legal governance), maar vooral ook naar de praktische kant: wie doet feitelijk de dagelijkse invulling van de governance? Daar komt ook de ambtelijke dimensie van sturing en controle om de hoek kijken: een belangrijk aandachtspunt voor een succesvolle samenwerking.

Legal governance

Legal governance is de basis: een deel van de governance wordt immers vanuit het recht voorgeschreven. Zo hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een eigen rol binnen de gemeente. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft bij een openbaar lichaam een bepaalde rolverdeling voor in de relatie tussen het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het Burgerlijk Wetboek geeft daarnaast allerlei kaders voor een algemene vergadering, het bestuur en de raad van commissarissen / raad van toezicht bij coöperaties, vennootschappen en stichtingen.

De kaders geven onder andere aan welke organen er bestaan en welke bevoegdheden ten aanzien van sturing en toezicht zij wel of niet hebben. Daarmee worden de rollen en verantwoordelijkheden al enigszins ingekaderd, wat natuurlijk niet betekent dat er geen ruimte is voor maatwerk. Zo kunnen we samen met u kijken naar mogelijke stemverhoudingen, aanwijzingsbevoegdheden, zienswijzen, overleggen, enzovoorts om de grip van bepaalde gremia juist te vergroten of verkleinen.

Relational governance

Bij relational governance ligt de focus vooral op de onderlinge relaties. Het gaat dan om de relaties binnen een samenwerkingsverband, tussen een samenwerkingsverband en zijn deelnemers, tussen de deelnemers onderling en zelfs binnen een deelnemer. Binnen al deze relaties bouwen we samen aan een basis van vertrouwen. Zonder basisvertrouwen is samenwerken niet mogelijk. Binnen de relational governance zijn ook normen en waarden voor de samenwerking van belang: waar houden we elkaar aan, hoe spreken we elkaar aan. Ook dat soort zaken maakt Cooperación bespreekbaar.

Process governance

Hoewel process governance vanuit de theorie vooral intern gericht is, kan deze natuurlijk ook in een samenwerking een grote rol spelen. Bij veel samenwerkingsverbanden wordt namelijk aan zowel uitvoering als beleidsvoorbereiding gedaan. Zo’n samenwerkingsverband is daarmee betrokken bij de hele beleidscyclus, maar dat moet ook gelden voor de deelnemers in de samenwerking. Het is daarom van belang om steeds na te denken over hoe u een beleidsproces wilt inrichten en welke partijen op welk moment in dat proces betrokken zijn en op welke manier. Daarmee wordt de besluitvorming transparant en controleerbaar en managen we de verwachtingen aan alle kanten . De focus van governance verschuift daarmee automatisch meer naar de beleidsinhoud dan naar organisatorische aspecten. Dat maakt de sturing ook politieker van aard: iets wat in een overheidsomgeving een goede zaak kan zijn. Verder helpt Cooperación u bij het aansluiten van de beleidscyclus op de planning- en controlcyclus, zodat inhoud, financiën en organisatie aan elkaar verbonden blijven.

Cooperative governance

Samenwerking (coöperatie) kent zijn eigen aspecten van governance. Bij samenwerking spelen immers de belangen van vele partijen. Vanuit al die partijen kunnen de bovengenoemde governancethema’s worden bekeken, maar daarmee is er nog geen sprake van samenwerking. Daarvoor is het ook van belang dat we kijken naar gezamenlijke sturing en verantwoording (de crux voor grip op samenwerking!). Als de belangen van de samenwerking en die van de verschillende deelnemers te veel uit elkaar lopen, betekent dat vaak het einde van de samenwerking. Verschillen mogen er natuurlijk zijn (“zonder wrijving geen glans”), maar samenhang is essentieel voor een goede samenwerking.

Welke vragen heeft u op het gebied van public governance? Wij bekijken graag samen met u het hele plaatje en geven advies voor een optimale samenwerking binnen en met overheden.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op